Tilbyr rådgivning ved eiendomsoverdragelse

Kompetanse: Fra årsskiftet 2019 er takstfullmektig Tore Rennan en del av Steinkjer Regnskap AS.- Med det er vi også en partner ved verdivurderinger og erstatnigsberegninger av landbrukseiendommer, sier daglig leder Stein Markhus, Steinkjer Regnskap AS

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer verdsetting i forbindelse med eierskifte i familien, salg, lån – med mer.

– Det er et omfattende regelverk for taksering av landbrukseiendommer og mange hensyn må tas, sier Tore Rennan. Verdi skal fastsetter i henhold til gjeldende lovverk.

Noen ganger er det konsesjonslovens som gjelder. I odelsløsningssaker fastsettes eiendommens verdi etter premissene i odelsloven.

Avkastningsmuligheter og bruksverdi viktig

Jord og skog verdsettes som hovedregel etter nettoavkastning. Bygninger verdsettes etter prinsippet nedskrevet gjenanskaffelsesverdi og noen ganger utleieverdi.

– Uansett formål er verdisetting av landbrukseiendommer sterkt knyttet til eiendommens muligheter for avkastning, bruksverdi og bostedsverdi, sier Rennan.  Det er åpenbart en fordel å holde på med dette ofte, det er mye å passe på og en del papirarbeid.

Erstatningsberegninger

Stein Markhus
NYE TJENESTER: – Det er viktig og riktig å ha takserings- og verdivurderingskompetanse på huset, sier dagligleder Stein Markhus, Steinkjer Regnskap..

Også erstatningsberegninger hører med til kompetansen. Enten det er grunneiererstatning ved avståelse av landbruksareal, beregne erstatning for tapt avling/senskader eller ulempeerstatning av ulikt slag.

– Her settes verdien ut fra rettsgyldige verdsettingsprinsipper basert på marginalkalkyler og tilpasningsulemper og evigvarende driftsulemper, sier Rennan med en selvfølgelig mine.

Kundeservice – for alle

– Det er viktig og riktig å ha takserings- og verdivurderingskompetanse på huset, sier Markhus. Det er en service for våre landbrukskunder ved langsiktige og krevende beslutninger.

– Med også ikke-regnskapskunder kan kjøpe våre spesialisttjenester, sier Markhus. Det er en selvstendig tjenestetilbud for alle som trenger det.

Landbruksfaglig fundert vurderinger

Tore Rennan og Steinkjer Regnskap er medlemmer av Norsk Landbrukstakst SA som er en interesseorganisasjon for takseringsforetak.

– For oss er det en garanti for kvalitet i betydningen oppdatert og profesjonalitet fundert på landbruksfaglig tenkning, sier Markhus. Norsk Landbrukstakst SA framhever nødvendigheten av landbruksfaglig kompetanse ved taksering, erstatningsberegninger og skjønn innen landbruksområdet.

TAKSTFULLMEKTIG: Tore Rennan, Steinkjer Regnskap AS.

Allsidig takstfullmektig

Rennan begynte hos Steinkjer Regnskap 1. januar 2019.  Han har tidligere vært regnskapsfører i 20 år, bygdeutviklingskonsulent (1992–1996), økonomirådgiver for gårdsbruk i krise (1990–1992) og ringleder i økonomi (1989). Rennan overtok heimgården i 1991 og driver med korn, melk, kylling og skog.

Rennan er utdannet agronom og høgskolekandidat i landbruksøkonomi, autorisert regnskapsfører og takstfullmektig og medlem av Norsk landbrukstakst.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: