Næringsarbeidet videreføres som aksjeselskap i 2020

Offentlig forvaltning: Næringsarbeidet i Steinkjer kommune skal fra 2020 ledes fra Steinkjer som heleid kommunalt aksjeselskap med avdelingskontor i Verran.

I dag løser både Steinkjer og Verran sin førstelinjetjeneste innen næringsutvikling gjennom heleide kommunale aksjeselskap. I Steinkjer utføres tjenesten av Steinkjer Næringsselskap AS og i Verran av Bergmannsparken AS.

– I praksis innebærer beslutningen en videreføring av dagens ordning, sier daglig leder Bodil Vekseth, Steinkjer Næringsselskap. Noen justeringer i prioriteringene vil skje. Blant annet mer fokus på akkvisisjon. Tilstedeværelsen i Verran ivaretas gjennom at det opprettes et eget avdelingskontor.

I tråd med intensjonene

Vedtaket i fellesnemnda for Nye Steinkjer er i tråd med intensjonsavtalen som ble underskrevet av kommunene i 2016. Her var formuleringen at den nye kommunen skal være attraktiv for bosetting og næringsvirksomhet og at næringsarbeidet skal ledes fra Steinkjer med et avdelingskontor i Verran.

Det står videre at avdelingskontoret i Verran skal ha et særlig ansvar for oppfølging og utvikling av industrivirksomhet i den nye kommunen, herunder industriell utvikling, oppfølging av nyetablerte bedrifter, akkvisisjon, klyngeprosjekter, spinoff fra eksisterende bedrifter og arbeid med utviklingsprosjekter.

Aksjeselskap sikrer handlingsrom og forankring

I en høringsuttalelse har styrene i Bergmannsparken AS og Steinkjer Næringsselskap AS vektlagt spesielt at aksjeselskapsformen må videreføres. Aksjeselskap som organisasjonsform gir handlingsrom for å tilrettelegge for en ambisiøs, fleksibel og operativ næringspolitikk. Dessuten sikrer det forankring og legitimert idet eksisterende næringslivet.

Fornøyde ordførere

Både ordfører i Verran, Anders Lindstrøm, og ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, var svært fornøyde med et enstemmig vedtak i fellesnemda onsdag 27. mars.

– Dette er et godt vedtak. Det skjer veldig mye på næringsutviklingssiden i begge kommunene og nå forener vi krefter og satser sammen, sier Gram til nyesteinkjer.no.

Høyre foreslo et nytt kulepunkt i vedtaket om at formannskapet skal ha et årlig dialogmøte med næringslivet i Steinkjer, som ble enstemmig vedtatt.

Dette gjør næringsselskapet

Det nye aksjeselskapet skal får som oppgave å:

  • veilede etablerte bedrifter, nye bedrifter, gründere, etablerere og ungdom i første fase av forretningsutvikling med mål om raskest mulig kommersialisering
  • koble næringsaktører i klynger og bedriftsnettverk
  • bidra aktivt til å skape arenaer for forskning og utvikling, kunnskaps- og kompetansemiljø
  • tilrettelegging for innflagging av bedrifter og aktiv jobbing for at bedrifter velger fortsatt lokalisering i regionen
  • effektiv veiledning til næringslivet på innovasjonssystemet, alle finansierings- og støtteordninger, FoU- og kompetansemiljøer
  • sekretariat, saksbehandling og innstilling på saker til felles næringsfond.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: