Håndbok for smarte hoder

Rekruttering: Mangfold i arbeidsstokken gir økt tilfang av ideer og større forutsetninger for å forstå kundene.

Forskjellighet blant de ansatte gir bedre bedrifter, sier Innovasjon Norge i en nylig utgitt håndbok til oppstartbedrifter. Men rådet gjelder i like stor grad alle bedrifter.

Det er godt dokumentert at bedrifter som har variasjon i kjønn, alder, kompetanse og kulturell bakgrunn har et større tilfang av ideer og perspektiver. Mangfoldige virksomheter har også bedre forutsetninger for å utvikle løsninger som treffer kundebehovene.

Holdningene er viktigst

Ikke la fordommene begrense deg!

Nå er ikke mangfold i seg selv noen oppskrift på suksess. Det viktige er den underliggende holdningen mangfold der et utrykk for: Du lar ikke egne fordommer, skepsis eller manglende kunnskap begrense jakt på nye ansatte.

Håndboka hevder at:

  • Flerkulturelt mangfold gir 35 prosent økt sannsynlighet for høyere overskudd
  • Med mangfold i ledelsen øker sannsynligheten med 75 prosent for å finne nye markeder
  • En bredt sammensatt gruppe tar bedre beslutninger i 87 prosent av tilfellene

Mangfold må ledes

Ønsker man å beholde et variert arbeidsmiljø trengs det bevisst ledelse. Mangfoldet må brukes aktivt. Tydelige verdier er viktig. Forskjellsbehandling er bra og det er viktig å ha noe å tilby, endte det er sunne verdier eller eierandeler. Også fleksibiliteten er motiverende for mange.

Holdningene trønderske innovasjonsselskaper?

En undersøkelse gjennomført av Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) viste at det var lite kunnskap og bevissthet rundt mangfold i Innovasjonsselskapene i Trøndelag. Disse selskapene har som hovedoppgave å bidra til økt verdiskaping gjennom å utvikle attraktive arbeidsplasser, blant annet gjennom å støtte nyetablerte bedrifter.

Forskerne fant tegn til stigmatisering etter dimensjonene kjønn og etnisitet. Det finnes noen konstruerte forståelser som tas for gitt når det gjelder kjønn, mens språk ofte ses som en hindring når det gjelder etnisitet.

Lett å velge dem som likner en selv

– Vi hører ofte at innovasjonsselskapene vil ha «de beste», og i praksis blir det slik at de som vurderer er best i stand til å vurdere de som er lik seg selv. Gjenkjenningeffekter gjør at man velger noe som er kjent, og dermed reproduseres det mønsteret som allerede finnes, sier TFoU-forskerne.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: