Steinkjerstudentene over snittet fornøyd

Utdanning: Nord universitet opplever en InnoCamp-effekt og har en markant forbedring i studentens fornøydhet nå det gjelder lokaler. Samtidig har Nord mest forbedringspotensial på tilknytning til arbeidslivet.

Ifølge det nasjonale Studiebarometret er studentene på Bachelor i økonomi og ledelse i Steinkjer «alt i alt» fornøyd til 4,2, på en skala fra 1 til 5. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet for alle økonomisk administrative studieretninger i Norge – og best internt i Nord universitet.

InnoCamp effekt

Størst positiv endring i forhold til fjorårets undersøkelse er på punktet lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid.

Torstein Gustavsen
STUDIEKOORDINATOR: Førstelektor Torstein Gustavsen, Handlelshøgskolen, Steinkjer. (Foto: Morten Stene)

– Kanskje ikke så overraskende, sier studiekoordinator Torstein Gustavsen, Handelshøgskolen, Nord universitet Steinkjer. Etter et år med brakketilværelse, representere nye lokaler i InnoCamp en betydelig forbedring.

Ellers er studentene ved Nord godt fornøy med at de blir hørt og tatt på alvor, og godt tilfreds med samhandling med de ansatte.

Det enkeltspørsmålet som for høyest skår er at studieprogrammet ved Nord er faglig utfordrende.

Ønsker mer næringslivskontakt

Det området studentene gir lavest skår er tilknytning til arbeidslivet, med en skår som er på landsgjennomsnittet.

– Det er jo egentlig et lite paradoks, i og med at vi i InnoCamp er samlokalisert med et 30-talls virksomheter, sier Gustavsen. Flytting tar litt tid. Men nå har vi alle «kommet i orden», så da er tiden inne for å realisere mulighetene. Vi tar utfordringen på alvor og skal i større grad bringe samboere og annet næringsliv inn i mer samhandling med studentene.

Nasjonal studentundersøkelse

Studiebarometret er NOKUT sin nasjonale spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2019, og ble sendt ut til 65.000 studenter. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram er med i undersøkelsen.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: