ENDRINGSEKSPERT: Blir arbeidslivet mer hjemmebasert, må kanskje noe av innovasjonstenkingen videreutvikles, sier Lars Hovdan Molden, Nord universitet. (Foto: Morten Stene)
Gjør hjemmekontor oss mindre innovativ?
Innovasjon ved  arbeidsmåter som forutsetter tverrfaglig, åpent og kollektiv holdning kan må justeres hvis arbeidslivet blir mer hjemmebasert.
Morten Stene

En undersøkelse gjennomført blant bedriftene InnoCamp Steinkjer viser den daglig drifta går bra tross smittevern og koranpandemien. På den andre siden synes det som samhandling mellom bedriftene er mer skadelidende.

Mye av dette kan sikkert forklares – og bortforklares – med  kortsiktige prioriteringer. Med samtidig forventer man at verden ikke blir som før etter covid19-pandemien.  Utfordrer dette den før-korona-pregede innovasjonstenking?

Nød og hastverk

– Mye av den oppfinnsomheten som har blomstret i koronatiden har vær preget av nød (krise) og hastverk, sier Lars Hovdan Molden, Nord universitet. Han har nylig  ferdigstilt sin doktorgrad om bedrifters dynamisk endringsevne og -vilje.

De internasjonale kommentarene til koronautviklingen går på at den «akutte» innovasjon- og endringsiveren ikke vil vedvare.

– Men det er interessante å reflektere over at man finner indikasjoner på at samhandlinger på tvers av bedriftene utfordres, sier Molden.

Grensesprengre

For at åpen innovasjon skal fungere mellom virksomheter som preges av ulik institusjonell logikk, kreves det «boundary spanners» – altså den typen mennesker som forstår begge typer, for eksempel  offentlig versus privat, akademia versus praksis osv.  Slike kulturblandere opererer best ved å være i begge miljøene over tid.

Dersom innovasjonsmekanismen i InnoCamp sin innovasjonslogikk har vesentlige innslag av «boundary spanners», vil hjemmekontor og andre smitteverntiltak ha påvirkning på samspillet og innovasjonsprosessene.

Dersom man er i oppstartfasen av koblingsvirksomhet vil hjemmekontorsituasjonen gjøre at selve etablereringen av slike på-tvers-aktiviteter vanskelig.

– InnoCamp er fortsatt i en oppstartfase. Det kan være noe av årsaken til at Trøndelag Forskning og Utvikling ser en viss nedgang i samhandlingen mellom ulike bedrifter, sier Molden.

Nære eller fjerne samarbeidspartnere

En annen dimensjon som er verdt å se på er nære eller fjerne samhandlingspartnere. De som er fokusert på fjerneinnovasjoner kan ha opplev nye og radikale innovasjonsmuligheter i kjølevannet av covid. De som er orientert mer mot lokal innovativ aktivitet vil kanskje ikke se det på samme måte.

InnoCamp er i utgangspunktet et initiativ for å stimulere til lokal samhandling og utvikling. Da er det rimelig at samhandlingen får en «pause» når det settes begrensinger på fysisk kontakt.

– Utfordringene framover blir å finne nye grep når det gjelder lokalt innovasjonssamarbeid, sier Molden. Sentralt her er bedriftenes evne til å oppdage og gripe nye muligheter, samt å reorganisere seg for å skape verdi fra disse. Kanskje må det offentlig inn på nye måter for å styrke næringslivets immunforsvar.

Andre saker